Regulamin sklepu online Gabinetu Psychologicznego Angeliki Kamińskiej

 

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów sesji psychologicznych przez sklep internetowy Gabinetu Psychologicznego Angeliki Kamińskiej, ul. Gliwicka 10/1, 40-079 Katowice, NIP: 9542860956, Regon: 526520057

 

2. Sklep online:

2.1. Sklep internetowy Gabinetu Psychologicznego działa pod adresem dostępnym na stronie internetowej: drzewoduszy.pl/oferta

 

3. Zakup sesji psychologicznych:

3.1. Sesje psychologiczne są oferowane do zakupu poprzez sklep internetowy.

3.2. Aby dokonać zakupu, Klient musi wybrać sesję, dodać ją do koszyka i ukończyć proces zamówienia.

3.3 W przypadku zakupu usług (sesji), najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem sesji, na podany adres e-mail zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące sesji.

3.4 Terminy sesji ustalane są indywidualnie, drogą e-mailową lub telefoniczną, wyłącznie po dokonaniu płatności za cały wykupiony pakiet (sesja pojedyncza lub cykl). Data sesji wstępnej zostanie ustalona w terminie 2 dni od momentu dokonania płatności, w przypadku zakupu pakietu jest ustalana na sesji poprzedzającej zakup.

3.5 W przypadku zaistnienia po stronie Kupującego okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu sesji, Kupujący niezwłocznie powiadomi o tym Sprzedającego, nie później niż na 24 godziny przed zaplanowaną datą sesji.

W przypadku rezygnacji z udziału w sesji po potwierdzeniu terminu, w którym dana sesja miała się odbyć, lub też w przypadku powiadomienia Sprzedającego o okolicznościach, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w terminie krótszym niż na 24 godziny przed zaplanowaną datą sesji, Kupujący ponosi 100% kosztów zakupionej usługi.

3.6 W przypadku rezygnacji z zakupionej sesji przynajmniej na 5 dni przed zaplanowanym terminem, Kupującemu przysługuje zwrot całej uiszczonej ceny, pod warunkiem dotarcia oświadczenia o rezygnacji do Sprzedającego we wskazanym terminie.

3.7 Kupującemu przysługuje jednorazowa, bezpłatna zmiana terminu sesji na inny termin, pod warunkiem, że zmiana taka zgłoszona zostanie Sprzedającemu nie później niż na 24 godziny przed pierwotnym terminem sesji. Nowy termin zostanie ustalony z uwzględnieniem dostępności terminów u Sprzedającego.

3.8 W przypadku niestawienia się na zaplanowany termin, Kupujący traci możliwość udziału w sesji, a Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu uiszczonej ceny.

3.9 W przypadku niemożności stawienia się na umówiony termin z powodu siły wyższej (w szczególności z powodu choroby uniemożliwiającej uczestnictwo), Kupujący zobowiązany jest do udokumentowania tego faktu oraz niezwłocznego zgłoszenia Sprzedającemu. W takiej sytuacji, Kupującemu przysługuje uprawnienie do zmiany terminu, stosownie do dostępności terminów u Sprzedającego, lub zwrot uiszczonej ceny. Sprzedający ma prawo odwołania zaplanowanej sesji z powodu wystąpienia siły wyższej (choroba Sprzedającego, epidemia/pandemia, katastrofy naturalne, akty władzy lub prawa zabraniające organizowania tego typu spotkań w przyjętym terminie), których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji, Sprzedający zawiadomi Kupującego o konieczności odwołania zaplanowanego terminu za pomocą wiadomości e-mail na wskazany przez Kupującego adres oraz zaproponuje nowy termin. W przypadku braku akceptacji terminu przez Kupującego, Kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

 

4. Ceny i płatności:

4.1. Ceny sesji psychologicznych podane są w sklepie internetowym i są wyrażone w walucie polskiej (PLN).

4.2. Płatności za sesje psychologiczne są obsługiwane przez system Przelewy 24.

4.3. Po dokonaniu zamówienia, Klient zostanie przekierowany na stronę Przelewy 24 w celu dokonania płatności.

 

5. Potwierdzenie zamówienia:

5.1. Po zakończeniu procesu zamówienia i dokonaniu płatności, Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail.

 

6. Dostęp do sesji psychologicznej:

6.1. Po potwierdzeniu płatności, Klient otrzyma e-mail z dalszymi instrukcjami.

 

7. Zmiany i anulowanie zamówienia:

7.1. Klient ma prawo do zmiany lub anulowania zamówienia przed dokonaniem płatności.

7.2. Po dokonaniu płatności, zamówienie nie podlega zmianie ani anulowaniu.

 

8. Reklamacje:

8.1. W przypadku problemów technicznych lub innych reklamacji, Klient może skontaktować się z Gabinetem Psychologicznym: kontakt@drzewoduszy.pl 

8.2 Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych. Co oznacza, że w tym terminie Sprzedający zobowiązuje się do przedstawienia Konsumentowi swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.

 

9. Ochrona danych osobowych:

9.1. Dane osobowe zbierane podczas procesu zamówienia są chronione zgodnie z Polityką Prywatności Gabinetu Psychologicznego Angeliki Kamińskiej.

 

10. Postanowienia końcowe:

10.1. Gabinet Psychologiczny Angeliki Kamińskiej zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego.

10.2. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie sklepu.

 

Dziękujemy za skorzystanie z naszego sklepu online. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Zakup sesję

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

Zakup sesję

Kontakt

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Działanie FESL.05.01 - Aktywizacja zawodowa poprzez PUP

© 2023

Wszystkie prawa zastrzeżone

 

Strona stworzona przez Kobieca energia w biznesie